SXDD

SXDDSTART--20170901:FRI;TAIAN,20170902:SAT;SHAKKO,20170903:SUN;SENSHO,20170904:MON;TOMOBIKI,20170905:TUE;SENBU,20170906:WED;BUTSUMETSU,20170907:THU;TAIAN,20170908:FRI;SHAKKO,20170909:SAT;SENSHO,20170910:SUN;TOMOBIKI,20170911:MON;SENBU,20170912:TUE;BUTSUMETSU,20170913:WED;TAIAN,20170914:THU;SHAKKO,20170915:FRI;SENSHO,20170916:SAT;TOMOBIKI,20170917:SUN;SENBU,20170918:MON;BUTSUMETSU,20170919:TUE;TAIAN,20170920:WED;TOMOBIKI,20170921:THU;SENBU,20170922:FRI;BUTSUMETSU,20170923:SAT;TAIAN,20170924:SUN;SHAKKO,20170925:MON;SENSHO,20170926:TUE;TOMOBIKI,20170927:WED;SENBU,20170928:THU;BUTSUMETSU,20170929:FRI;TAIAN,20170930:SAT;SHAKKO,20171001:SUN;SENSHO,20171002:MON;TOMOBIKI,20171003:TUE;SENBU,20171004:WED;BUTSUMETSU,20171005:THU;TAIAN,20171006:FRI;SHAKKO,20171007:SAT;SENSHO,20171008:SUN;TOMOBIKI,20171009:MON;SENBU,20171010:TUE;BUTSUMETSU,20171011:WED;TAIAN,20171012:THU;SHAKKO,20171013:FRI;SENSHO,20171014:SAT;TOMOBIKI,20171015:SUN;SENBU,20171016:MON;BUTSUMETSU,20171017:TUE;TAIAN,20171018:WED;SHAKKO,20171019:THU;SENSHO,20171020:FRI;SENBU,20171021:SAT;BUTSUMETSU,20171022:SUN;TAIAN,20171023:MON;SHAKKO,20171024:TUE;SENSHO,20171025:WED;TOMOBIKI,20171026:THU;SENBU,20171027:FRI;BUTSUMETSU,20171028:SAT;TAIAN,20171029:SUN;SHAKKO,20171030:MON;SENSHO,20171031:TUE;TOMOBIKI,20171101:WED;SENBU,20171102:THU;BUTSUMETSU,20171103:FRI;TAIAN,20171104:SAT;SHAKKO,20171105:SUN;SENSHO,20171106:MON;TOMOBIKI,20171107:TUE;SENBU,20171108:WED;BUTSUMETSU,20171109:THU;TAIAN,20171110:FRI;SHAKKO,20171111:SAT;SENSHO,20171112:SUN;TOMOBIKI,20171113:MON;SENBU,20171114:TUE;BUTSUMETSU,20171115:WED;TAIAN,20171116:THU;SHAKKO,20171117:FRI;SENSHO,20171118:SAT;BUTSUMETSU,20171119:SUN;TAIAN,20171120:MON;SHAKKO,20171121:TUE;SENSHO,20171122:WED;TOMOBIKI,20171123:THU;SENBU,20171124:FRI;BUTSUMETSU,20171125:SAT;TAIAN,20171126:SUN;SHAKKO,20171127:MON;SENSHO,20171128:TUE;TOMOBIKI,20171129:WED;SENBU,20171130:THU;BUTSUMETSU,20171201:FRI;TAIAN,20171202:SAT;SHAKKO,20171203:SUN;SENSHO,20171204:MON;TOMOBIKI,20171205:TUE;SENBU,20171206:WED;BUTSUMETSU,20171207:THU;TAIAN,20171208:FRI;SHAKKO,20171209:SAT;SENSHO,20171210:SUN;TOMOBIKI,20171211:MON;SENBU,20171212:TUE;BUTSUMETSU,20171213:WED;TAIAN,20171214:THU;SHAKKO,20171215:FRI;SENSHO,20171216:SAT;TOMOBIKI,20171217:SUN;SENBU,20171218:MON;TAIAN,20171219:TUE;SHAKKO,20171220:WED;SENSHO,20171221:THU;TOMOBIKI,20171222:FRI;SENBU,20171223:SAT;BUTSUMETSU,20171224:SUN;TAIAN,20171225:MON;SHAKKO,20171226:TUE;SENSHO,20171227:WED;TOMOBIKI,20171228:THU;SENBU,20171229:FRI;BUTSUMETSU,20171230:SAT;TAIAN,20171231:SUN;SHAKKO--SXDDEND